Thursday, November 18, 2010

cHanGe uR woRld

KaT-TUN'S new SINGLE
ChANGe Ur WORLd

dh tgk pv dia.
one word

AWEsOme

music BEST
sUara sEdap
cosTumE caNTek

KamE enSem

dance dIeoRg stylo habis.

gAmbatte mInna!!


No comments:


kAmEnAsHi kAzUya


hE's cUtE
hE's beaUtifuL
hE lOves bAsebAll
hE's aN iDoL, a SingEr, an AcToR
hE's tHe lEttEr K in KaT-TuN
hE's kYohEi in YaMaTo NadesHikO sHicHi hEngE
hE's kAnZaKi sHizUku in KamI nO sHizUku
hE's kOsaKU in oNe pOund gOsPeL
hE's hIrotO kAnzAki in tAtTa hItoTsu nO kOi
hE's YuYa iShidA in sApuRI
hE's kIriTanI sHuji in nObuta Wo pRoduCE
hE's oDagiRi rYu in gOkusen 2